CHUYÊN TRANG TRẮC NGHIỆM ONLINE

LỜI GIỚI THIỆU

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, được Đảng Cộng sản Việt Nam giao nhiệm vụ giáo dục, giúp đỡ thanh niên để thanh niên trở thành thanh niên tiên tiến, trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên, trung thành với Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ đưa đất nước đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, việc giáo dục chính trị tư tưởng, nâng nhận thức về lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên là rất cần thiết, phải được duy trì thực hiện thường xuyên từ lớp đoàn viên này đến lớp đoàn viên khác.

6 bài học lý luận chính trị của Đoàn là bài giảng lý luận chính trị cơ bản nhất, cần thiết nhất đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiên tiến (trước khi trở thành đoàn viên) với mục đích giúp đoàn viên, thanh niên tin tưởng vào sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, hiểu về tổ chức Đoàn, về vai trò của đoàn viên, của thanh niên Việt Nam từ đó thúc đẩy thành hành động đúng đắn trong mỗi đoàn viên, thanh niên xứng đáng với vai trò, trách nhiệm và sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng.

Việc triển khai 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn cần được thực hiện kiên trì, cụ thể hóa mỗi bài giảng phù hợp nhận thức, đặc thù từng đối tượng. Nhằm đa dạng các hình thức học tập và kiểm tra kết quả học tập 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn, qua đó từng bước nâng chất lượng việc triển khai trong đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng website “Học tập và kiểm tra kiến thức trực tuyến về 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn”. Mỗi đoàn viên, thanh niên có thể tham gia học tập và tự kiểm tra trên website để được công nhận hoàn thành 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn; đồng thời, website là một trong những cơ sở quan trọng giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá kết quả học tập và chất lượng kết nạp Đoàn của cơ sở. 

HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng:

Đoàn viên, thanh niên tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng bắt buộc: Đoàn viên, thanh niên thuộc khối ngành, trường học.

Đối tượng khuyến khích: Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang, công nhân.

Lưu ý: Mỗi đoàn viên, thanh niên tiên tiến tham gia học tập trên website chỉ cần đăng ký 01 tài khoản, ghi rõ họ và tên thật, Chi đoàn, đơn vị Đoàn cấp trên trực tiếp và các yêu cầu khác của bản đăng ký để không cần phải đăng ký lại khi tham gia bài kiểm tra kiến thức.

2. Hình thức tham gia:

- Hình thức câu hỏi: Dạng trắc nghiệm kiến thức nội dung về 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn.

- Hình thức học tập: Mỗi cá nhân đã đăng ký thành viên tham gia học tập tại “Phòng luyện” bằng cách thực hiện 01 hoặc nhiều bài thi thử để củng cố kiến thức trước khi làm bài kiểm tra. Mỗi bài thi thử có 15 câu hỏi, thời gian tối đa trả lời là 10 phút.

- Hình thức kiểm tra: Mỗi thành viên tham gia thực hiện tối đa 03 bài kiểm tra kiến thức tại “Phòng thi”. Mỗi bài kiểm tra có 24 câu hỏi (Mỗi bài học có 04 câu), thời gian tối đa trả lời là 20 phút; nếu hoàn thành trên 16/24 câu hỏi (mỗi câu đúng được 01 điểm) sẽ xem như vượt qua bài kiểm tra.

* Lưu ý:

- Cơ sở Đoàn có thể cho đoàn viên, thanh niên tiên tiến tự học tập và kiểm tra, không cần tổ chức tập trung; có thể xác nhận kết quả kiểm tra của đoàn viên, thanh niên thông qua việc xem lại bài thi trên website.

- Đối với những nơi điều kiện công nghệ thông tin chưa đáp ứng, Cơ sở Đoàn tổ chức học tập bằng hình thức tập trung và liên hệ sử dụng bộ đề có sẵn trên website để kiểm tra kiến thức, đánh giá kết quả học tập. Kết quả bài thi sẽ làm căn cứ cho cơ sở Đoàn quản lý trực tiếp xác nhận đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành hay chưa hoàn thành việc học tập 06 bài học lý luận chính trị.